Zajímejte se o to, koho skutečně přijímáte do zaměstnání

Doposud bylo středem zájmu pracovní místo a pracovní funkce zařazené v organizační struktuře a hierarchii konkrétní organizace. Pracovní činnosti, které v něm vykonává konkrétní pracovník a jeho způsobilost tuto funkci nebyla tolik na pořadu zájmu. Lidský činitel je v pracovním procesu, a to i přes postupující technologizaci nezastupitelný.

Dovednosti, návyky a pracovní zkušenosti pracovníků organizace, společně s hlubokou znalostí technologií a osvojení pracovních postupů, jsou základem know – how každé organizace.

Z tohoto důvodu je nutné, aby organizace sledovala své pracovníky, jak si počínají v pracovním procesu a jak zajišťují své pracovní úkoly a jak zodpovědně přistupují k jejich plnění.

Lidské zdroje (pracovníci) jsou předmětem každodenní řídící práce. Přesto, že dnes jsou k řízení lidí využívány podstatně více, než v minulosti, standardy chování, sofistikované metody kontroly a hodnocení pracovního výkonu a kvality práce, stále je to z obecného pohledu řízení skupiny lidí z hlediska stanoveného cíle, resp. vize organizace.

Nedílnou součástí hodnocení pak musí být jasná specifikace požadavků (tzn. úkolů, které v rámci pracovního místa a pracovní funkce) na pracovníka, jeho kvalifikovanost, osobnostní, morálně – volní a profesní profil. Stejně jako sumarizace toho, co se bude muset pracovník pro úspěšný výkon pracovní funkce v rámci jejího zvládání a zvnitřnění ještě naučit a osvojit.

Budete – li vybírat nového pracovníka, zajímejte se o to, jaká je jeho profesní způsobilost a vhodnost jeho zařazení na příslušnou pracovní funkci. Měli byste se soustředit na níže uvedené skutečnosti, které vypovídají o pohledu a vnímání pracovníka jeho pracovního zařazení a míry loajality se zaměstnavatelem:

a) Jak je pracovník profesně kvalifikován pro výkon požadovaných pracovních činností
b) Jak je pracovník schopen se přizpůsobit pracovním podmínkám v organizaci
c) Jaké má pracovník profesní zkušenosti a kompetence
d) Jak pracovník zvládá vykonávat pracovní funkci, na kterou byl zařazen
e) Jaký má pracovník zájem o svůj obor
f) Jaké má pracovník předpoklady pro profesní rozvoj a kariérový růst
g) Jak pracovník zvládá pracovní zátěž a stresové situace
h) Jak je pracovník schopen se zařadit do pracovní skupiny a komunikovat s ní
i) Jak pracovník hodnotí svého zaměstnavatele a jak dalece s ním spojuje svou perspektivu
j) Jak je pracovník vnímán svými kolegy a nadřízenými

Kvalifikovanost pracovníka vnímáme jako schopnost vykonávat to, co od něj organizace požaduje a vyhovět nárokům profese, resp. pracovní funkce na kterou je zařazen. Není nic nového, pokud zmíníme, že ne každý může vykonávat každou profesi. Dobře vykonávat práci a určitou profesi je spojeno s vlohami konkrétního jedince a především s rozvojem těchto vloh formou výchovy a vzdělávání. Nelze však jednoznačně konstatovat, co má pro odpovídající pracovní výkon větší význam, jestli vlohy, nebo dosažená kvalifikace. Praxe ukazuje na důležitost rozvoje vloh právě prostřednictvím vzdělání a především prostřednictvím získávání empirických pracovních zkušeností v oboru nebo v oblasti, kde dotyčný jedinec pracuje.

Kvalifikaci lze obecně vnímat jako soubor určitých osobních předpokladů a znaků, které předurčují z vnějšího pohledu, osobnost pracovníka pro výkon určité pracovní funkce. Požadavky na výkon určité pracovní funkce vždy stanovuje organizace, v níž má pracovník pracovat. Její konkrétní požadavky jasně determinují kritéria pro výběr určitého typu pracovníka a standardy, jež lze označit jako optimální pracovní výkon jedince v konkrétní pracovní funkci v organizaci.

Z tohoto důvodu nelze chápat kvalifikaci jen jako formální dosažení určitého stupně vzdělání. Skutečná kvalifikovanost pracovníka se utváří a prohlubuje kontinuálně s jeho pracovní praxí a získáváním pracovních zkušeností, ale také zráním jeho „lidské osobnosti”.

 

Připravil: PhDr. Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*