Role managera a jeho kompetentnost

Je zřejmé, jak kompetentnost člověka lidská i profesní, jež si přináší do zaměstnání, resp. do pracovní funkce velmi významně ovlivňuje chod organizace. Kompetence pro výkon práce nebo zaměstnání jsou charakteristikami očekávaného výkonu na pracovišti, týkají se norem a výstupů, nutných při naplňování a vykonávaní pracovní funkce a jejího úspěšného provádění.


Sám pojem kompetence je dost matoucí, nelze jednoznačně říci, že tento pojem se týká jen chování jednotlivce při plnění jemu svěřené funkce. Zahrnuje také vědomosti, dovednosti, návyky, pracovní i životní zkušenosti přinášené zaměstnancem do výkonu pracovní funkce. Aplikace všech výše uvedených skutečností v pracovní funkci významně ovlivňuje její provádění i úspěšnost zaměstnance v organizaci a potažmo úspěšnost celé organizace.

Mnoho lidí má znalosti, které jsou potřebné pro výkon pracovní funkce, v tomto případě v managerské pozici, přesto však se managery nestanou, protože jim chybí jedna ze složek kompetencí managera, a to buď ,,hard skills “ – tvrdé dovednosti, tzn. metodické, a nebo ,,soft skills “ měkké dovednosti, tzn. dovednosti psychosociální.

Personální rozměr managementu silně vyniká především v okamžiku, kdy je obsazována v organizaci volná pozice managera, bez ohledu na to, na jakém stupni řízení v organizační struktuře se nachází. Zde neklademe požadavky na kandidáta jen v oblasti odborné, ale především v oblasti osobnostní. Schopnost vést lidi, efektivně s nimi komunikovat, motivovat je, vést, pomáhat jim i učit je, je pro managera velmi důležitá. Tyto interpersonální schopnosti velmi ovlivňují úspěšnost managera při výkonu jeho funkce.

Jednání s lidmi zabírá managerům více než polovinu pracovního času, pro některá svá odborná rozhodnutí mohou využívat spolupráce s ostatními odborníky v organizaci, ale pro operativní řízení lidí musí využívat své schopnosti a potřeba rychle reagovat na vzniklou situaci jim neumožňuje problém konzultovat. Při operativním řízení lidí jsou manageři nezastupitelní a význam lidských schopností pro úspěšný výkon v managerské pozici neustále dlouhodobě narůstá. Kompetence v oblasti interpersonálních dovedností u managera neznamená jen předpoklad vykonávat funkci, ale především prokazatelnou způsobilost konat rozhodnutí s kroky ovlivňujícími jednotlivce i celou organizaci.

Z hlediska chodu organizace je zřejmě nejvýznamnější definice kompetence, která označuje kompetence jako proces, spojující vstupy a výstupy při dosahování cílů zaměstnancem. Vstupem jsou znalosti a dovednosti. Výstupem dosažení očekávaných cílů a proces používání znalostí a dovedností k dosažení cílů. To je kompetence. Výstupy kompetencí se měří hodnocením toho, jak byly použity efektivně.

Čeština má ekvivalent slova kompetence ve slově schopnost, které více vystihuje celkový význam slova kompetence a neumožňuje tolik spekter pohledů na objasnění slova kompetence. Schopnost významově jasně ukazuje jen na dvě možnosti výkladu, a to na schopnosti, které člověk získá geneticky a schopnosti, které si člověk na základě genetické dispozice osvojí formou učení.

Často člověk o všech svých dispozicích neví, a ty se mohou projevit při jeho chování v různých životních situacích, řešení rozmanitých problémů na různých úrovních řešení. Postupně si své vzorce chování, především ty, spojené s výkonem své profese a pracovní funkce, osvojí natolik, že se stávají významnými při výkonu pracovní funkce, protože se může opakovaně jednat o řešení problematiky na obdobném stupni obtížnosti a člověk si ukládá své myšlenkové postupy do paměti, analyzuje úspěchy i chyby a tyto poznatky pak dále používá, protože mu zjednodušují výkon.

Schopnosti – kompetence, osvojené úspěšnými zaměstnanci, jsou předpokladem, že je budou užívat i nadále při výkonu své profese a pracovní funkce, čímž naplňují předpoklady vkládané do pracovní funkce a jejího úspěšného vykonávání.

 

Připravil: PhDr.Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*